Main content

Alert message

ผอ.กฝอ.สส.ทหาร และกำลังพล กฝอ.ฯ ร่วมจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒
ผอ.กฝอ.สส.ทหาร และกำลังพล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๒ ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สส.ทหารเเละ บก.ทท.
กฝอ.สส.ทหาร จัดการประชุม เรื่อง การเชิญวิทยากรเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุง หลักสูตรการปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร ณ ห้องประชุม War room ชั้น2 (อาคารศตก.เก่า) พัน.ปสอ.ฯ โดย พล.ท. ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ (ผทค.พิเศษ บก.ทท.)ให้เกียรติมาร่วมรับฟังเเละให้ข้อเสนอเเนะ
ผอ.กฝอ.สส.ทหาร มอบนโยบายแก่กำลังพล
การระดมความคิดหากรอบการทำงาน
ผู้บริหาร กฝอ.สส.ทหาร ร่วมงานสถาปนาครบรอบ ๑ ปี ศูนย์ไซเบอร์ทหาร

                                  หลักสูตร ประจำปีงปประมาณ ๒๕๖๒

ลำดับ รายชื่อวิชาและหลักสูตรประจำปีงบประมาณ ๖๒. รายชื่อ หมายเหตุ
  ๑ วิชาเทคนิคการสร้างสื่อวิดีทัศน์ ๗-๒๘ ม.ค.๖๒ 
  ๒ วิชาเทคนิคการสร้างเอกสารขั้นสูง  ๒๑ ม.ค.-๘ ก.พ.๖๒
  ๓ หลักสูตรการปรนนิบัติบำรุงระบบโทรคมนาคม ๒๒ ม.ค.-๒๖ มี.ค.๖๒ 
  ๔ วิชาการประยุกต์แผนผังความคิด ๑๘-๒๙ มี.ค.๖๒ 
  ๕  หลักสูตรช่างซ่อมสายใยแก้วนำแสง ๓ เม.ย.-๑๘ มิ.ย.๖๒
  ๖ หลักสูตรการใช้เครื่องมือสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ๑๘ เม.ย.-๒๔ พ.ค.๖๒ 
  ๗ วิชาการสร้างเว็บไซต์ให้รองรับทุกหน้าจอ    ๒๒ เม.ย.-๓ พ.ค.๖๒  
  ๘ วิชาการปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์  ๓-๒๑ มิ.ย.๖๒
  ๙ วิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์  ๒๔ มิ.ย.-๑๒ ก.ค.๖๒
 ๑๐ หลักสูตรการปฐมนิเทศนายสิบใหม่ ๑-๓๐ ก.ค.๖๒           

 
ติดต่อ กฝอ.สส.ทหาร
อาคาร 7  ชั้น  4
กองบัญชาการกองทัพไทย
127 กองบัญชาการกองทัพไทย
ซอย แจ้งวัฒนะ 7 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ Fax. 0-2575-6451 ,575 6640 
Link แผนที่ https://goo.gl/maps/Yt8whbDFTan
 
*จำเป็น
แผนที่กองบัญชาการกองทัพไทย


แผนที่กองบัญชาการกองทัพไทย